ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN – THÁNG 9 NĂM 2017
Tác giả: Phòng VH&TT Điện Bàn .Ngày đăng: 31/10/2017 .Lượt xem: 1120 lượt.
Điểm tin báo chí viết về Điện Bàn tháng 9 năm 2017

1 - Bài viết: "Công doàn thị xã Điện Bàn tổ chức Đại hội lần thứ X" của tác giả Thu Hằng
http://baoquangnam.vn/chinh-tri/201708/cong-doan-thi-xa-dien-ban-to-chuc-dai-hoi-lan-thu-x-755126/

2 - Bài viết: "Nhớ mãi mùa thu lịch sử" của tác giả Lê Văn Thơm:
http://baoquangnam.vn/chinh-tri/201709/nho-mai-mua-thu-lich-su-755414/

3 - Bài viết: "Năng suất lúa của Điện Bàn giảm 2,4 tạ/ha" của tác giả Văn Sự
http://baoquangnam.vn/kinh-te/thoi-su-kinh-te/201709/nang-suat-lua-cua-dien-ban-giam-24-taha-757841/

4 - Bài viết: "Điện Bàn quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5" của tác giả Văn Mến:
http://baoquangnam.vn/chinh-tri/201709/dien-ban-quan-triet-nghi-quyet-hoi-nghi-trung-uong-5-757364/

5 - Bài viết: "Chính thức khai trương tuyến xe buýt số 11 Tam Kỳ - Điện Ngọc" của tác giả Công Tú:
http://baoquangnam.vn/kinh-te/giao-thong-xay-dung/201710/chinh-thuc-khai-truong-tuyen-xe-buyt-so-11-tam-ky-dien-ngoc-759807/