Đường dây nóng phản ánh môi trường thị xã Điện Bàn

THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG ĐƯỢC THIẾT LẬP Ở CẤP HUYỆN

 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN


TT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

1

Phòng Tài nguyên và Môi trường
 thị xã Điện Bàn

Đặng Thị Mỹ Duyên

Kế toán kiêm Văn thư

0235.3867.627

phongtnmt@gmail.com


DANH SÁCH ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN ĐƯỢC GIAO VẬN HÀNH HỆ THỐNG PHẦN MỀM CẤP HUYỆN


STT

Họ tên

Số điện thoại

Email

Tên tài khoản AD

Tên đơn vị

Tỉnh

Huyện

Vai trò (tiếp
nhận, xác
minh, xử lý
thông tin)

Lĩnh vực

1

Trần Thị Long

0935.

506.484

longmoitruong@gmail.com

Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Điện Bàn

Huyện

x

Môi trường


THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG ĐÃ ĐƯỢC THIẾT LẬP Ở CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

TT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

1

Điện Hồng

Nguyễn Hữu Tuân

CT. UBND xã

0984614615

Nguyễn Trùng Dương

Địa chính XD- NN-NT-MT

0914500676

nguyentrungduongdh@gmail.com

2

Điện Thắng Trung

Lê Tự Đợi

Chủ tịch UBND xã

0905558353

letudoi@gmail.com

Nguyễn Quốc Vinh

Phó Chủ tịch UBND xã

0905621571

quocvinhnguyen3009@gmail.com

Nguyễn Văn Hạnh

CC Địa chính – xây dựng – môi trường xã

0938633609

vanhanh.12x3lt@gmail.com

3

Phường Điện Nam Đông

Thân Văn Phước

PCT UBND xã

02353869199

vpdnd@gmail.com

Đặng Hoàng Linh

Công chức ĐC-MT

0915818271

dhlinhcd@gmail.com

4

Phường Điện Dương

Nguyễn Thị Năm

Cán bộ môi trường

0906500494

nguyenthinam240481@gmail.com

5

Phường Điện Nam Trung

Nguyễn Văn Minh

Phó chủ tịch

02353843537

Diennamtrung.dienban@quangnam.gov.vn

6

Điện Tiến

Lê Văn Sĩ

Chủ tịch

0905404851

Lecongtin.dientien@gmail.com

7

Điện Hoà

Phạm Thức

Phó chủ tịch

0935073744

Thucdienhoa@gmail.com

Nguyễn Thị Mai Liên

Cán bộ môi trường

0905364626

Nguyenmailien2008@gmail.com

8

Điện Trung

Phạm Phú Long

Chủ tịch

02353603116

ubndxadtrung@gmail.com

9

Điện Thọ

Nguyễn Đức Anh

Văn thư

02356277989

Anhnd3@quangnam.gov.vn

10

Phường Điện Nam Bắc

Phạm Đức Công

Chủ tịch

0905319465

Nguyễn Minh Hậu

Cán bộ môi trường

0936061017

nguyenminhvhtt@gmail.com

11

Điện Phước

Lương Thanh Quý

Cán bộ xã

0932434604

Quyluongthanh611@gmail.com

12

Điện Phong

Phan Phước Hải

PCT UBND xã

0914404086

Haiphan267@gmail.com

Vũ Thị Minh Thống

Công chức ĐC-NN-XD-MT

0988617809

vuthiminhthong@gmail.com

13

Điện Minh

Võ Thị Hà

Văn phòng - thống kê

02352213949

dienminh.dienban@quangnam.gov.vn

14

Phường Vĩnh Điện

Nguyễn Văn Trung

Cán bộ Đc

0772441939

Vantrung1908@gmail.com

15

Điện Phương

Lê Thị Mỹ Hưng

02353867624

Thanhbinhdb81@gmail.com

16

Điện Quang

Trần Kim Thoa

CT. UBND xã

0935631789

thoadq1979@gmail.com

Trần Ngọc Thu

Công chức ĐC-NN-XD-MT

0905164506

thudq1984@gmail.com

17

Phường Điện Ngọc

Trần Duy Lai

Cán bộ phường

0905184736

tranduylai93@gmail.com

18

Điện Thắng Bắc

Trần Thị Phương Thảo

Cán bộ xã

02353769477

songkiendtb@gmail.com

19

Điện Thắng Nam

Đặng Đức Vinh

PCT xã

0913337336

vinhdtnam@gmail.com

Đỗ Như Quyết Thắng

Cán bộ môi trường

0905929251

thangdtnam@gmai.com

20

Phường Điện An

Trịnh Cáp

PCT xã

0935270368

trinhcap@gmail.com

Lương Văn Thành

Cán bộ môi trường

0935239155

Hoaithanh.db@gmail.com

DANH SÁCH ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN ĐƯỢC GIAO VẬN HÀNH HỆ THỐNG PHẦN MỀM CẤP XÃ

STT

Họ tên

Số điện thoại

Email

Tên tài khoản AD

Tên đơn vị

Tỉnh

Huyện

Vai trò (tiếp
nhận, xác
minh, xử lý
thông tin)

Lĩnh vực

1

Nguyễn Trùng Dương

0914500676

nguyentrungduongdh@gmail.com

Điện Hồng

X

2

Nguyễn Văn Hạnh

0938633609

Vanhanh.12x3lt@gmail.com

Điện Thắng Trung

X

3

Nguyễn Thị Năm

0906500494

nguyenthinam240481@gmail.com

Điện Dương

X

4

Đoàn Thị Trang

0919508540

Trangdt1@quangnam.gov.vn

Điện Nam Trung

X

5

Lê Công Tín

0905462786

Lecongtin.dientien@gmail.com

Điện Tiến

X

6

Nguyễn Thị Mai Liên

0905364626

Nguyenmailien2008@gmail.com

Điện Hoà

X

7

Vũ Thị Minh Thống

0988617809

vuthiminhthong@gmail.com

Điện Phong

X

8

Nguyễn Thị Mai

0905336121

Maipham.qldd@gmail.com

Điện Trung

X

9

Phan Quang Duy

0983076222

tcdudt@gmail.com

Điện Thọ

X

10

Nguyễn Minh Hậu

0936061017

nguyenminhvhtt@gmail.com

Điện Nam Bắc

X

11

Phạm Tuấn Huy

0935125685

huydienminh1974@gmail.com

Điện Minh

X

12

Lương Thanh Quý

0932434604

Quyluongthanh611@gmail.com

Điện Phước

X

13

Nguyễn Văn Trung

0772441939

Vantrung1908@gmail.com

Vĩnh Điện

X

14

Nguyễn Thanh Bình

0988222800

Thanhbinhdb81@gmail.com

Điện Phương

X

15

Trần Ngọc Thu

0905164506

Thudq1984@gmail.com

Điện Quang

X

16

Trần Duy Lai

0905184736

Tranduylai93@gmail.com

Điện Ngọc

X

17

Nguyễn Đăng Khoa

0935855414

songkiendtb@gmail.com

Điện Thắng Bắc

X

18

Đỗ Như Quyết Thắng

0905929251

thangdtnam@gmai.com

Điện Thắng Nam

X

19

Lương Văn Thành

0935239155

Hoaithanh.db@gmail.com

Điện An

X

20

Đặng Hoàng Linh

0915818271

dhlinhcd@gmail.com

Điện Nam Đông

X