Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 07/08/2019 .Lượt xem: 6000 lượt.
Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 100 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 09 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.
Download Quyết định 2517/QD-UBND