Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 12/01/2022 .Lượt xem: 642 lượt.
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thị xã Điện Bàn.
Download Quyết định số 51/QĐ-UBND, Phụ lục kèm theo