Nội dung chi tiết

Tuyên truyền các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV, HĐND tỉnh, HĐND thị xã thông qua tại các kỳ họp
Tác giả: VP UBMTTQVN thị xã .Ngày đăng: 28/02/2024 .Lượt xem: 97 lượt. [In bài]
Tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa XV thông qua 9 luật và 11 nghị quyết (Phụ lục 01); tại kỳ họp thứ 17,18, 19, 20 HĐND tỉnh khóa X đã thông qua 55 nghị quyết thuộc thẩm quyền (Phụ lục 02); tại kỳ họp thứ 17, 18 HĐND thị xã khóa XII thông qua 15 nghị quyết thuộc thẩm quyền (Phụ lục 03).

DANH MỤC
Các luật, nghị quyết mới  được thông qua tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa XV

I. 07 LUẬT, 09 NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6 QUỐC HỘI KHÓA XV

1. 07 LUẬT

- Luật Căn cước;

- Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) ;

- Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;

- Luật Nhà ở (sửa đổi) ;

 - Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự;

- Luật Tài nguyên nước (sửa đổi);

- Luật Viễn thông (sửa đổi).

2. 09 NGHỊ QUYẾT

- Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn;

 - Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

 - Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

- Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024;

- Nghị quyết thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ;

- Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu;

- Nghị quyết về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”;

- Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn;

- Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

II. 02 LUẬT, 02 NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 5 QUỐC HỘI KHÓA XV

1. 02 LUẬT

- Luật Đất đai (sửa đổi);

- Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

2. 02 NGHỊ QUYẾT

- Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

- Nghị quyết về việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.


Phụ lục 02

DANH MỤC
Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 17,18, 19, 20
 HĐND tỉnh khóa X

A. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 17, 18 HĐND tỉnh khóa X (gồm 11 nghị quyết QPPL và 22 nghị quyết cá biệt)

I. NGHỊ QUYÉT QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 28/11/2023 của HĐND tỉnh về Sửa đổi Điều 3 Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin (Tiểu dự án 1 - Dự án 6) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.

2. Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND ngày 28/11/2023 của HĐND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức khuyến khích đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại các cuộc thi thế giới, châu lục, Đông Nam Á và toàn quốc trên địa bàn tỉnh.

3. Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND ngày 28/11/2023 của HĐND tỉnh về Quy định nội dung và mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách nhà nước để thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021­2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

4. Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh.

5. Nghị quyết số 29/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.

6. Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2025.

7. Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về Quy định một số nội dung, mức chi thăm, tặng quà và hỗ trợ các đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

8. Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về Sửa đổi Điều 3 Quy định giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh ban hành

kèm theo Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

9. Nghị quyết số 33/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.

10. Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về Quy định đối tượng, mức thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán và ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) hằng năm trên địa bàn tỉnh.

11. Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về Quy định nội dung, mức chi tổ chức cuộc thi, hội thi, hội diễn thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh.

II. NGHỊ QUYẾT CÁ BIỆT

1. Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND ngày 28/11/2023 của HĐND tỉnh về Thông qua Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Nghị quyết số 41/2023/NQ-HĐND ngày 28/11/2023 của HĐND tỉnh về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn huyện Đông Giang.

3. Nghị quyết số 42/2023/NQ-HĐND ngày 28/11/2023 của HĐND tỉnh về Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

4. Nghị quyết số 43/2023/NQ-HĐND ngày 28/11/2023 của HĐND tỉnh về Kỳ họp thứ mười bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

5. Nghị quyết số 44/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về Một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại 09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2026.

6. Nghị quyết số 45/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025; vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

7. Nghị quyết số 46/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh “Việc chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên một số lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2023”.

8. Nghị quyết số 47/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2024.

9. Nghị quyết số 48/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về Quyết định tạm giao biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2024 của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh.

10. Nghị quyết số 49/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về Biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

11. Nghị quyết số 50/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về Quyết định tạm giao số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2024.

12. Nghị quyết số 51/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về Quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

13. Nghị quyết số 52/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2022.

14. Nghị quyết số 53/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về Danh mục dự án thu hồi đất năm 2024.

15. Nghị quyết số 54/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2024.

16. Nghị quyết số 55/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

 17. Nghị quyết số 56/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2024.

18. Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

19. Nghị quyết số 58/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về Dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024.

 20. Nghị quyết số 59/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2026.

21. Nghị quyết số 60/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

22. Nghị quyết số 61/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về Nghị quyết Kỳ họp thứ mười tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

B. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 19, 20 HĐND tỉnh khóa X (gồm 10 nghị quyết QPPL và 12 nghị quyết cá biệt)

I. NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Nghị quyết số 36/2023/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 của HĐND tỉnh về Bãi bỏ Nghị quyết số 86/2013/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí cho người kiêm nhiệm làm công tác lâm nghiệp đối với các xã có rừng trên địa bàn tỉnh.

2. Nghị quyết số 37/2023/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 của HĐND tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ tinh giản biên chế thuộc diện dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025.

3. Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 23/01/2024 của HĐND tỉnh về Quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

 4. Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 23/01/2024 của HĐND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

 5. Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 23/01/2024 của HĐND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

6. Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND ngày 23/01/2024 của HĐND tỉnh về Quy định nội dung, mức chi và tỷ lệ phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2024-2025.

7. Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND ngày 23/01/2024 của HĐND tỉnh về Quy định mức chi giải thưởng cuộc thi “Học trò Xứ Quảng” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

8. Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND ngày 23/01/2024 của HĐND tỉnh về Quy định nội dung, mức chi tiền công thực hiện các nhiệm vụ thuộc công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi đối với giáo dục phổ thông; chính sách hỗ trợ tổ chức ôn tập cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tham dự kỳ thi trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

 9. Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 23/01/2024 của HĐND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2026.

10. Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐND ngày 23/01/2024 của HĐND tỉnh về Quy định nội dung, mức hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2024-2030.

II. NGHỊ QUYẾT CÁ BIỆT

 1. Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 của HĐND tỉnh về Xác nhận kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đối với ông Trần Văn Tân).

2. Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 của HĐND tỉnh về Xác nhận kết quả bãi nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đối với ông Lê Ngọc Tường).

 3. Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 của HĐND tỉnh về Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

 4. Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 của HĐND tỉnh về Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước.

 5. Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 của HĐND tỉnh về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng để phục vụ một số dự án cấp thiết trên địa bàn tỉnh.

6. Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 của HĐND tỉnh về Giao biên chế công chức; số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2024.

7. Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 của HĐND tỉnh về Giao số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2024.

8. Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 của HĐND tỉnh về Kỳ họp thứ mười chín, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

9. Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 23/01/2024 của HĐND tỉnh về Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2024 của các huyện: Phước Sơn, Hiệp Đức, Duy Xuyên, Quế Sơn, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My và thị xã Điện Bàn.

10. Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 23/01/2024 của HĐND tỉnh về Bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2024 của các huyện: Hiệp Đức, Duy Xuyên, Tiên Phước.

11. Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 23/01/2024 của HĐND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Anh 2 thuộc Khu công nghiệp Tam Anh, Khu Kinh tế mở Chu Lai.

 12. Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 23/01/2024 của HĐND tỉnh về Kỳ họp thứ hai mươi, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

(Nội dung các Nghị quyết đã được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử
của HĐND tỉnh: https://dbnd.quangnam.gov.vn)

Phụ lục 03

DANH MỤC
Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 17, 18
HĐND thị xã khóa XII

1. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn thị xã Điện Bàn.

2. Nghị quyết điều chỉnh quy mô đầu tư các tuyến đường trục chính GTNT, đô thị phường Điện An, phường Điện Minh và xã Điện Hòa.

3. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng bản đồ tra cứu địa điểm, thông tin du lịch; số hóa mô hình 3D một số điểm, di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn; xây dựng hệ thống thuyết minh tự động qua mã QR; địa điểm xây dựng: thị xã Điện Bàn.

4. Nghị quyết về việc điều chỉnh tên công trình Tu bổ di tích mộ Tổng đốc Hoàng Diệu, địa điểm: xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn.

5. Nghị quyết về dừng chủ trương đầu tư các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025.

6. Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công của thị xã.

7. Nghị quyết về việc dừng, điều chỉnh và bổ sung danh mục đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

8. Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thị xã khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu.

9. Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn thị xã Điện Bàn năm 2023.

10. Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị Điện Bàn đến năm 2030 và năm 2045.

11. Nghị quyết về bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã Điện Bàn.

12. Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024.

13. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024.

14. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2024 của HĐND thị xã khóa XII.

15. Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2024.

(Các Nghị quyết đã được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của thị xã: https://dienban.quangnam.gov.vn tại Mục Hội đồng nhân dân thị xã Điện Bàn)

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phường Điện An lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029
Phường Điện Nam Trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029
UBMTTQVN phường Điện Phương với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
Các tin cũ hơn:
Điện Phước tổ chức gặp mặt đầu năm và hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024.
Các khu dân cư ở phường Điện Ngọc hoàn thành Hội nghị Ban Công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2021-2024
Thông tin các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X
Mặt trận Điện Phương với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
Điện Phương tổ chức đêm văn nghệ tiếng hát đại đoàn kết năm 2023
Điện Phương: tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị
Điện Nam Bắc: Hoạt động của Mặt trận trong những ngày tháng 7 lịch sử
Điện Phước: Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2023
Điện Phước: Tọa đàm đổi mới, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào Đoàn kết sáng tạo
Điện Phong: Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2023
    
1   2   3   4   5  
    

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm