Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Cổng thông tin văn bản pháp luật của UBND thị Xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
123
Số văn bản/trang:
select
 Trang 3 trong 3, văn bản 101 đến 131 trong 131 văn bản.
04/NQ-BĐDNHCS 02/11/2022 Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Quý III năm 2022
42/NQ-HĐND 21/10/2022 Miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 đối ông Nguyễn Minh Hiếu
43/NQ-HĐND 21/10/2022 Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thanh Long
44/NQ-HĐND 21/10/2022 Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Minh Châu
45/NQ-HĐND 21/10/2022 Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
46/NQ-HĐND 21/10/2022 Mức hỗ trợ khẩn cấp đối tượng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn giao thông, tai nạn lao động nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác ngoài chế độ tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã
47/NQ-HĐND 21/10/2022 Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách thị xã cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Điện Bàn giai đonạ 2021-2025
48/NQ-HĐND 21/10/2022 Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 22/11/2018 của HĐND thị xã về nâng cấp, mở rộng đường trục chính GTNT, đô thị trên địa bàn thị xã giai đoạn 2019 - 2025
41/NQ-HĐND 13/10/2022 Về việc dừng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
38/NQ-HĐND 05/10/2022 Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thị xã Điện Bàn năm 2022
39/NQ-HĐND 05/10/2022 Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách của thị xã Điện Bàn
40/NQ-HĐND 05/10/2022 Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của HĐND thị xã về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, đô thị năm 2022 thuộc “Đề án phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đô thị Điện Bàn giai
03/NQ-BĐDNHCS 22/08/2022 Về kết quả hoạt động quý II năm 2022, và phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2022
30/NQ-HĐND 26/07/2022 Về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022
31/NQ-HĐND 26/07/2022 Về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách Nhà nước thị xã Điện Bàn năm 2021
32/NQ-HĐND 26/07/2022 Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công triển khai trong năm 2022 của thị xã Điện Bàn
33/NQ-HĐND 26/07/2022 Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu dân sinh Tây An, Địa điểm: xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn
34/NQ-HĐND 26/07/2022 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đonạ 2021-2025
35/NQ-HĐND 26/07/2022 Về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Điện Bàn
36/NQ-HĐND 26/07/2022 Về Chương trình giám sát của HĐND thị xã Điện Bàn năm 2023
37/NQ-HĐND 26/07/2022 Về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 24/02/2022 của HĐND thị xã về phát triển nông nghiệp bền vững, gắn với xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, đô thị Điện Bàn giai đoạn 2022 - 2026
25/NQ-HĐND 14/07/2022 Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thị xã và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
26/NQ-HĐND 14/07/2022 Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
27/NQ-HĐND 14/07/2022 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
28/NQ-HĐND 14/07/2022 Về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
29/NQ-HĐND 14/07/2022 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
14/NQ-HĐND 30/06/2022 Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020
15/NQ-HĐND 30/06/2022 Xây dựng hệ thống tuyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin Viễn thông trên địa bàn thị xã giai đoạn 2022-2025
16/NQ-HĐND 30/06/2022 Điều chỉnh danh mục dự án tại Phụ lục B Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 của HĐND thị xã về điuề chỉnh, bổ sung danh mục dự án tại Phụ lục 01 Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 22/11/2018 của HĐND thị xã về đầu tư nâng cấp, mở rộng đường trục chính giao thông nông thôn, giao thông đô thị trên địa bàn
17/NQ-HĐND 30/06/2022 Về việc quyết định chủ trương đầu tư Chương trình kiên cố hóa đường huyện (ĐH) giai đoạn 2021-2025 (Thực hiện năm 2022) và Chương trình kiên cố hóa đường GTNT giai đoạn 2021-2025 (Thực hiện năm 2022) thuộc “Đề án kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thôn nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh,
18/NQ-HĐND 30/06/2022 Về tỷ lệ hỗ trợ của ngân sách thị xã thực hiện Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh và Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh về ban hành quy định triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
19/NQ-HĐND 30/06/2022 Về chủ trương đầu tư chương trình xây dựng hạ tầng hợp tác xã năm 2022 thực hiện Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam về Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
20/NQ-HĐND 30/06/2022 Về chủ trương đầu tư chương trình xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, đô thị năm 2022 thuộc “Đề án phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đô thị Điện Bàn giai đoạn 2022-2026
21/NQ-HĐND 30/06/2022 Về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thị xã năm 2022
22/NQ-HĐND 30/06/2022 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
23/NQ-HĐND 30/06/2022 Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đường ĐH6 nối dài (Đoạn cuối tuyến từ ĐH5.ĐB đến ĐH1.ĐB) Địa điểm: Xã Điện Thắng Trung và Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn
24/NQ-HĐND 30/06/2022 Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Công trình: Đập thời vụ ngăn mặn, giữ ngọt trên sông Vĩnh Điện Địa điểm: Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn
01/NQ-HĐND 24/02/2022 Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026
02/NQ-HĐND 24/02/2022 Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy ban nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026
03/NQ-HĐND 24/02/2022 Về Không thu hồi kinh phí hỗ trợ đã cấp cho UBND các xã, phường để thực hiện Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn, giai đoạn 2016-2020
04/NQ-HĐND 24/02/2022 Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Điện Bàn
05/NQ-HĐND 24/02/2022 Phê duyệt chủ trương đầu tư và bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 dự án nâng cấp, cải tạo Nghĩa trang liệt sĩ và Điện Phong (giai đoạn 1) địa điểm tại thôn Tân thành, xã Điện Phong
06/NQ-HĐND 24/02/2022 Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu dân cư Đồng Hạnh địa điểm: xã Điện Minh
07/NQ-HĐND 24/02/2022 Thực hiện thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã Điện Bàn giai đoạn 2022-2026
08/NQ-HĐND 24/02/2022 Điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15/11/2019 của HĐND thị xã về quản lý và đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã
09/NQ-HĐND 24/02/2022 Phát triển giáo dục và đào tạo thị xã Điện Bàn giai đoạn 2022-2026 định hướng đến năm 2030
10/NQ-HĐND 24/02/2022 Phát triển ứng dựng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số thị xã Điện Bàn đến năm 2026, định hướng đến năm 2030
11/NQ-HĐND 24/02/2022 Phát triển một số lĩnh vực văn bóa thị xã Điện bàn giai đoạn 2022-2026
12/NQ-HĐND 24/02/2022 Phát triển nông nghiệp bền vững, gắn với xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, đô thị Điện Bàn giai đoạn 2022-2026
13/NQ-HĐND 24/02/2022 Bổ sung danh mục đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Số 22 Hoàng Diệu, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn - ĐT: 0235.3717666 - Fax: 0235.3758031 - Email: dienban@dienban.gov.vn
Đơn vị thiết kế: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin-Truyền Thông Quảng Nam(QTI) - Sở TTTT Quảng Nam