Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND thị xã Điện Bàn về việc công bố Mục tiêu chất lượng năm 2019
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 19/03/2019 .Lượt xem: 6171 lượt.
Công bố Mục tiêu chất lượng của UBND thị xã Điện Bàn đối với các lĩnh vực áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 để triển khai các cam kết ở Chính sách chất lượng như sau:

    1. UBND thị xã công bố sự phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008.

          2. Nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) thật sự có năng lực, vững về chuyên môn, tận tụy trong công việc, thực hiện đúng theo các quy tắc trong văn hóa ứng xử, giao tiếp. Niêm yết công khai tất cả các hồ sơ, thủ tục, lệ phí, thời gian giải quyết từng loại hồ sơ, thủ tục được thực hiện theo cơ chế “1 cửa”.  Ít nhất 95% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng thời gian đã cam kết. Đối với các hồ sơ thủ tục hành chính không được giải quyết đúng thời gian cam kết phải công khai xin lỗi tổ chức, công dân theo đúng quy định.

3. Ít nhất 99% văn bản hành chính ban hành phải đúng thẩm quyền, đúng nội dung, đối tượng và thể thức văn bản theo quy định tại Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ.

4. Trong 01 năm ít nhất tổ chức 01 đợt khảo sát sự hài lòng của tổ chức, công dân về các dịch vụ hành chính công được thực hiện theo cơ chế “1 cửa”, “1 cửa liên thông”.

5. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành công việc; nâng cấp, khai thác, sử dụng tốt, có hiệu quả các phần mềm ứng dụng, hệ thống thư điện tử trên Cổng thông tin điện tử thị xã tại địa chỉ http://www.dienban.gov.vn để kết nối việc chỉ đạo, trao đổi thông tin giữa lãnh đạo UBND thị xã với các ngành, địa phương. Phấn đấu 100% hồ sơ, thủ tục được tiếp nhận, luân chuyển và xử lý thông qua phần mềm 1 cửa, một cửa liên thông, 10% hồ sơ đăng ký kinh doanh được tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 100% các văn bản hành chính ban hành được gửi và nhận qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc (trừ các văn bản có quy định mức độ mật và các văn bản liên quan đến đầu tư, tài chính, nhân sự,…), 100% CBCC sử dụng hộp thư điện tử trong trao đổi công việc.

Tải về: 1007-2019-qd-ubnd.signed.pdf