Kế hoạch về lộ trình, thời gian thực hiện tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 09/02/2022 .Lượt xem: 1507 lượt.
Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thị xã xây dựng Kế hoạch về lộ trình thời gian thực hiện việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:
   Tải về Kế hoạch chi tiết: 04-KH-HDTD.PDF

1/. Thực hiện Quyết định số 18955/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng và điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức ngành cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021, UBND thị xã ban hành:

- Thông báo tuyển dụng rộng rãi trên cổng thông tin điện tử, Web, niêm yết tại trụ sở xã, phường... (kể từ ngày 17/11/2021 đến ngày 16/12/2021);

- Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức (gồm 7 thành viên).

- Quyết định thành lập Ban giám sát (gồm có 7 thành viên).

2/. Sau khi Hội đồng tuyển dụng được thành lập, có nhiệm vụ:

+ Thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển;

+ Ban Đề thi (hợp đồng trọn gói với Trường ĐH Nội vụ Hà Nội – Phân hiệu Quảng Nam)

+ Ban coi thi;

+ Ban phách;

+ Ban chấm thi;

+ Thành lập Tổ thư ký giúp việc;

+ Ban chấm phúc khảo (thành lập sau khi phát sinh đơn phúc khảo nếu có).

3/. Hình thức tuyển dụng: gồm 2 vòng, cụ thể như sau:

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy tính.

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Tin học 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn.

Thời gian thi 30 phút;

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

b) Hình thức thi: Thi viết.

c) Thời gian thi: Thi viết 180 phút.

d) Thang điểm: 100 điểm.

* Địa điểm thi: Tại Trường ĐH Nội vụ Hà Nội – phân hiệu Quảng Nam.

    Cụ thể phụ lục kèm theo: PhuLucKem_KH_04.docx