Nội dung chi tiết

Thông báo tuyển dụng công chức đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 12/11/2023 .Lượt xem: 202 lượt. [In bài]
Căn cứ Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh ban hành quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 07/11/2023 của UBND thị xã Điện Bàn về việc tuyển dụng công chức đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn. UBND thị xã Điện Bàn thông báo tuyển dụng với các nội dung như sau:
Tải về: TB 896-2023-TB-UBND tuyển dụng CHT quân sự Điện Hòa.pdf
1. Chỉ tiêu: Chỉ tiêu cần tuyển dụng: 01 (một) chỉ tiêu, cụ thể:
2. Chức danh, đơn vị cần tuyển
a) Chức danh tuyển dụng: Công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Điện Hòa.
b) Đơn vị cần tuyển: UBND xã Điện Hòa.
3. Phương thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng được thực hiện bằng hình thức xét tuyển.
4. Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
a) Tiêu chuẩn chung:
- Có tinh thần yêu nước sâu sắc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có năng lực tổ chức vận động nhân dân thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, công tâm thạo việc, tận tụy với dân. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức kỷ luật trong công tác. Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.
- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ học vấn; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Ngoài những tiêu chuẩn chung nêu trên, công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã phải có khả năng phối hợp với các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân và lực lượ