Nội dung chi tiết

Thông báo tuyển dụng công chức đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 12/11/2023 .Lượt xem: 485 lượt. [In bài]
Căn cứ Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh ban hành quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 07/11/2023 của UBND thị xã Điện Bàn về việc tuyển dụng công chức đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn. UBND thị xã Điện Bàn thông báo tuyển dụng với các nội dung như sau:
Tải về: TB 896-2023-TB-UBND tuyển dụng CHT quân sự Điện Hòa.pdf
1. Chỉ tiêu: Chỉ tiêu cần tuyển dụng: 01 (một) chỉ tiêu, cụ thể:
2. Chức danh, đơn vị cần tuyển
a) Chức danh tuyển dụng: Công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Điện Hòa.
b) Đơn vị cần tuyển: UBND xã Điện Hòa.
3. Phương thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng được thực hiện bằng hình thức xét tuyển.
4. Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
a) Tiêu chuẩn chung:
- Có tinh thần yêu nước sâu sắc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có năng lực tổ chức vận động nhân dân thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, công tâm thạo việc, tận tụy với dân. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức kỷ luật trong công tác. Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.
- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ học vấn; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Ngoài những tiêu chuẩn chung nêu trên, công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã phải có khả năng phối hợp với các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, tài sản của Nhà nước và bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.
b) Tiêu chuẩn cụ thể:
- Phải có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên;
- Có năng lực tham mưu cho cấp ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh và phòng thủ dân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn cấp xã;
- Tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền cấp xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính sách hậu phương quân đội.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự ở cấp xã.
c) Điều kiện dự tuyển:
- Là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên;
- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc của cơ quan, đơn vị, tổ chức đang công tác xác nhận;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí đăng ký dự tuyển.
- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã:
+ Trình độ giáo dục phổ thông: Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.
+ Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên.
d) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
- Không cư trú tại Việt Nam;
- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;
- Các trường hợp khác do pháp luật quy định.
5. Nội dung xét tuyển
Thực hiện xét các tiêu chuẩn, điều kiện đối với vị trí dự tuyển theo quy định.
6. Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm
- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm);
- Bản khai sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c theo quy định của Bộ Nội vụ có xác nhận của UBND xã, phường trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao sổ BHXH hoặc Chứng nhận quá trình đóng BHXH (nếu có);
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (có thể nộp sau khi có kết quả trúng tuyển);
- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp (có thể nộp sau khi có kết quả trúng tuyển).
* Lưu ý:
- Người đăng ký dự tuyển phải nộp hồ sơ theo đúng yêu cầu của cơ quan tuyển dụng. Hồ sơ dự tuyển không trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã lần sau.
- Toàn bộ giấy tờ được đựng vào túi hồ sơ có ghi rõ danh mục hồ sơ, số địa thoại và địa chỉ liên lạc.
- Người dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ theo quy định (mẫu phiếu đăng ký dự tuyển được gửi kèm theo Thông báo này).
7. Phương thức xét tuyển được thực hiện theo 02 vòng như sau
a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng 2:
- Tổ chức phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển đối với chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã.
- Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn).
- Thang điểm: 100 điểm.
8. Xác định người trúng tuyển
a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:
- Có kết quả điểm vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
- Có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm a khoản này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.
c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
9. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ
a) Thời gian nhận hồ sơ: Người dự tuyển nộp hồ sơ trong giờ hành chính vào các ngày làm việc từ ngày 14/11/2023 đến hết ngày 14/12/2023.
b) Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ thị xã Điện Bàn, địa chỉ: Số 22, đường Hoàng Diệu, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại liên hệ: 02353.767.989.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các phường: Điện Nam Bắc và Điện Minh, thị xã Điện Bàn
Thông báo về việc đăng tải danh mục tài liệu tham khảo ôn tập kỳ tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các phường: Điện Nam Bắc và Điện Minh, thị xã Điện Bàn
Thông báo về việc tuyển dụng công chức đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn
Kế hoạch tuyển dụng công chức đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn
Thông báo về việc tuyển dụng công chức đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn
Thông báo kết quả kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2023
Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2023
Thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn
Thông báo về việc đăng tải danh mục tài liệu tham khảo ôn tập kỳ tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn
Kế hoạch tuyển dụng công chức đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2023
Thông báo về việc tiếp nhận công chức về làm việc tại UBND phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2023
Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2023
Thông báo kết quả điểm phúc khảo thi vòng 2 - môn Nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2023
Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2023
Thông báo kết quả điểm thi Vòng 2 - môn Nghiệp vụ chuyên ngành và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2023
Thông báo triệu tập thí sinh dự thi Vòng 2 - môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2023
Quyết định phê duyệt kết quả thi Vòng 1 - môn Kiến thức chung, kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2023
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn Kiến thức chung vòng 1 - Kỳ thi tuyển công chức cấp xã tại Thị xã Điện Bàn năm 2023
    
1   2   3   4   5  
    

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm