Lịch tạm ngừng cung cấp điện

Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 15/10/2021 đến ngày 21/10/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 433/TB-ĐLĐB ngày 09/10/2021 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 15/10/2021 đến ngày 21/10/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Thông báo an toàn, đề phòng tai nạn điện trong bão, lụt
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Nhằm đề phòng tai nạn điện trong mùa bão, lụt, Công ty Điện lực Quảng Nam kính đề nghị các cơ quan, đơn vị và nhân dân lưu ý thực hiện một số biện pháp về an toàn điện như sau:
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 09/10/2021 đến ngày 14/10/2021 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 420/TB-ĐLĐB ngày 01/10/2021 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 09/10/2021 đến ngày 14/10/2021 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 29/9/2021 đến ngày 08/10/2021 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 404/ĐLĐB ngày 26/9/2021 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 29/9/2021 đến ngày 08/10/2021 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 25/9/2021 đến ngày 30/9/2021 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 398/ĐLĐB ngày 19/9/2021 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 25/9/2021 đến ngày 30/9/2021 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 19/9/2021 trên địa bàn thị xã
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 386/ĐLĐB ngày 14/9/2021 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 19/9/2021 trên địa bàn thị xã
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 21/9/2021 đến ngày 24/9/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 384/TB-ĐLĐB ngày 11/9/2021 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 21/9/2021 đến ngày 24/9/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo về việc an toàn, đề phòng tai nạn điện trong bão, lụt
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 382/TB-ĐLĐB ngày 10/9/2021 của Điện lực Điện Bàn về việc thông báo an toàn, đề phòng tai nạn điện trong bão, lụt
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 12/9/2021 đến ngày 17/9/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 369/TB-ĐLĐB ngày 06/9/2021 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 12/9/2021 đến ngày 17/9/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 04/9/2021 đến ngày 10/9/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 360/TB-ĐLĐB ngày 27/8/2021 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 04/9/2021 đến ngày 10/9/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Các tin khác:
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 28/8/2021 đến ngày 01/9/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 20/8/2021 đến ngày 25/8/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 16/8/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 14/8/2021 đến ngày 19/8/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 07/8/2021 đến ngày 10/8/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm