Nội dung chi tiết

Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến tổ chức, cơ quan và cộng đồng dân cư về đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu Công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Nguyễn Hữu .Ngày đăng: 17/01/2024 .Lượt xem: 712 lượt. [In bài]
Thông báo tổ chức lấy ý kiến tổ chức, cơ quan và cộng đồng dân cư về đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu Công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Căn cứ Điều 16, 17 Luật Xây dựng 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều 22, Mục 4 Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Công văn số 1868/TTg-CN ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đề án điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Thông báo số 582/TB TU ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Ban Thường vụ Thị ủy Điện Bàn về việc thống nhất chủ trương điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc ( tỷ lệ 1/2000);

Để có cơ sở hoàn thiện đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2.000) Khu Công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; đồng thời, để đảm bảo trình tự thủ tục theo Luật định. Theo đề nghị của phòng Quản lý đô thị tại Tờ trình số 09/TTr-QLĐT ngày 12/01/2024, Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2.000) Khu Công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

- Đảm bảo tính dân chủ, công khai trong quá trình lập đồ án quy hoạch.

- Đảm bảo theo các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Hoàn thiện đồ án quy hoạch theo quy định của Luật Xây dựng và các văn

bản pháp luật hướng dẫn liên quan. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Phòng Quản lý đô

thị thị xã Điện Bàn và Đơn vị tư vấn sẽ tổng hợp, phân tích, lựa chọn các nội dung

để bổ sung, hoàn chỉnh đồ án quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển chung, đồng

thời vẫn phải đảm bảo đúng các quy định hiện hành và phù hợp với tình hình phát

triển kinh tế - xã hội tại khu vực.

II. VỊ TRÍ, QUY MÔ VÀ TÍNH CHẤT KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH:

1. Tên gọi:

“Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2.000) Khu Công nghiệp Điện

Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam”

2. Vị trí, quy mô:

- Vị trí: Khu đất nghiên cứu lập điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2.000) Khu Công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thuộc địa giới hành chính các phường: Điện Nam Bắc, Điện Ngọc, Điện Nam Trung.

- Vị trí tứ cận:

+ Phía đông: Giáp đường quy hoạch khu đô thị mới;

+ Phía tây: Giáp khu dân cư hiện hữu ven Tỉnh lộ 607;

+ Phía nam: Giáp đường quy hoạch khu nhà ở công nhân;

+ Phía bắc: Giáp khu dân cư ven đường Dũng Sỹ Điện Ngọc.

- Quy mô điều chỉnh quy hoạch là 357,08ha.

- Tính chất khu vực lập quy hoạch: Khu Công nghiệp.

- Chủ đầu tư thực hiện: Công ty CP Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Quảng Nam – Đà Nẵng.

III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN LẤY Ý KIẾN:

1. Hình thức:

- Niêm yết, trưng bày hồ sơ công khai tại UBND các phường Điện Ngọc, Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung và tại Nhà văn hóa các khối phố, thôn nằm trong ranh giới quy hoạch để lấy ý kiến cộng đồng dân cư (kèm theo phiếu ý kiến tại các điểm niêm yết)

- Tổ chức Hội nghị để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và đại diện nhân dân tại địa phương (01 buổi).

- Lấy ý kiến thông qua cổng thông tin điện tử thị xã Điện Bàn.

2. Thời gian lấy ý kiến:

- Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư bắt đầu thực hiện từ ngày 18/01/2024 đến hết 26/02/2024 (40 ngày). Sau thời hạn nêu trên, UBND thị xã Điện Bàn sẽ kết thúc việc xin ý kiến cộng đồng và tổng hợp để hoàn thiện Đồ án quy hoạch và thực hiên các thủ tục tiếp theo.

- Việc tổ chức Hội nghị để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và đại diện nhân dân tại địa phương dự kiến triển khai trong thời gian từ ngày 18/02/2024 -

26/02/2024.

3. Tổ chức thực hiện:

3.1. Giao trách nhiệm Phòng Quản lý đô thị:

- Phối hợp với Chủ đầu tư dự án lập “Phiếu xin ý kiến” và phương án, thuyết minh tóm tắt của đồ án quy hoạch để phục vụ công tác lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn của Chủ đầu tư và địa phương triển khai trưng bày phương án tại UBND các phường Điện Ngọc, Điện Nam Bắc, Điện Nam

Trung và Nhà văn hóa các khối phố liên quan.

- Tổng hợp các phiếu ý kiến, phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện Đồ án quy hoạch và tham mưu UBND thị xã triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo

đảm bảo theo quy định hiện hành.

3.2. Giao trách nhiệm Văn phòng HĐND&UBND thị xã:

- Đăng tải phương án quy hoạch tóm tắt của đồ án, thuyết minh tóm tắt và phiếu ý kiến trên trang http://dienban.gov.vn/ để tổ chức lấy ý kiến trên cổng

thông tin điện tử.

3.3. Giao trách nhiệm UBND phường liên quan:

- Thường xuyên thông báo nội dung này trên các phương tiện truyền thanh tại địa phương để người dân nắm bắt thông tin và tham gia ý kiến tại các điểm Nhà văn hóa các khối phố, thôn liên quan (định kỳ phát tin 2-3 lần/tuần).

- UBND phường Điện Nam Bắc có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư.

3.4. Đề nghị Công ty CP Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Quảng Nam – Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nêu trên trong quá trình triển khai công tác lấy ý kiến cộng đồng dân cư.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân có thể gửi phiếu tham gia ý kiến trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Quản lý đô thị thị xã Điện Bàn - Địa chỉ: 185 Trần Cao Vân, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam hoặc qua địa chỉ email: quanlydothidienban@gmail.com./.


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Công văn về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm
Thông báo tổ chức Lễ Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Công văn về việc các thuốc giả Viên hoàn cứng Nhức khớp TÊ BẠI HOÀN, Nhức khớp TÊ BẠI HOÀN GOLD, VIÊM MŨI XOANG, GAI CỐT HOÀN.
Công văn về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
V/v tổ chức lấy ý kiến tổ chức, cơ quan và cộng đồng dân cư về Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch phân khu (tỉ lệ 1/2000) Khu đô thị Phương An, thị xã Điện giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045
Công văn về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm; đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy mỹ phẩm có thành phần ghi trên nhãn không đúng với Phiếu công bố.
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo số 04 về việc ban hành lịch thi đấu Vòng loại khu vực Quảng Nam
Thông báo số 03 về việc ban hành lịch thi đấu Vòng loại khu vực Quảng Nam
Công văn về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Công văn về việc tạm dừng lưu thông hàng hóa
Thông báo về lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 1 + 2/2024
Thông báo đấu giá: Thanh lý khoáng sản dư thừa trong quá trình cải tạo, chỉnh trang đồng ruộng Trà Cố, phường Điện Thắng Trung (đợt 1)
Công văn về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Thông báo về việc tiếp nhận viên chức làm việc tại Trung tâm Đăng kiểm tàu cá và Quản lý Cảng cá Quảng Nam
Công văn về việc tuyên truyền các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên hệ thống thông tin cơ sở
Công văn về việc tập trung ứng phó mưa lũ và thời tiết nguy hiểm.
Tạm nghỉ buổi sáng ngày 08/11/2023 (sáng thứ Tư)
Thông báo Dự kiến Phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn thị xã
Công văn về việc lắp đặt biển báo cấm xe ô tô qua cầu Câu Lâu (cũ)
    
1   2   3   4   5  
    

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm