Lịch tạm ngừng cung cấp điện

Điện lực Điện Bàn thông báo đến quý khách hàng hoãn không thực hiện ngừng cung cấp điện
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Theo thông báo số 182/TB-ĐLĐB ngày 18/2/2024 để phục vụ công tác duy tu bảo dưỡng nguồn lưới điện nên Điện lực sẽ tạm ngưng cung cấp điện đến quý khách hàng ngày 25/02/2024 và ngày 29/02/2024. Nhưng để đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Điện lực thông báo đến quý khách hàng hoãn không thực hiện ngừng cung cấp điện cụ thể như sau:
Điện lực Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 21/02/2024 đến ngày 01/03/2024 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 182/TB-ĐLĐB ngày 16/02/2024 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 21/02/2024 đến ngày 01/03/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 27/01/2024 đến ngày 02/02/2024 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 110/TB-ĐLĐB ngày 22/01/2024 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 27/01/2024 đến ngày 02/02/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 19/01/2024 đến ngày 26/01/2024 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 69/TB-ĐLĐB ngày 14/01/2024 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 19/01/2024 đến ngày 26/01/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 14/01/2024 đến ngày 19/01/2024 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 09/TB-ĐLĐB ngày 05/01/2024 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 14/01/2024 đến ngày 19/01/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 06/01/2024 đến ngày 11/01/2024 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 02/TB-ĐLĐB ngày 02/01/2024 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 06/01/2024 đến ngày 11/01/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 29/12/2023 đến ngày 04/01/2024 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 908/TB-ĐLĐB ngày 22/12/2023 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 29/12/2023 đến ngày 04/01/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23/12/2023 đến ngày 30/12/2023 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 904/TB-ĐLĐB ngày 18/12/2023 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23/12/2023 đến ngày 30/12/2023 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 15/12/2023 đến ngày 20/12/2023 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 893/TB-ĐLĐB ngày 11/12/2023 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 15/12/2023 đến ngày 20/12/2023 trên địa bàn thị xã.
Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11/12/2023 đến ngày 15/12/2023 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 881/TB-ĐLĐB ngày 02/12/2023 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11/12/2023 đến ngày 15/12/2023 trên địa bàn thị xã.
Các tin khác:
• Điện lực Điện Bàn thống báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 02/12/2023 đến ngày 07/12/2023 trên địa bàn thị xã.
• Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 25/11/2023 đến ngày 30/11/2023 trên địa bàn thị xã.
• Điện lực Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 19/11/2023 đến ngày 24/11/2023 trên địa bàn thị xã.
• Điện lực Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 13/11/2023 trên địa bàn thị xã.
• Điện lực Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11/11/2023 đến ngày 16/11/2023 trên địa bàn thị xã.

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm