Đề án tái cơ cấu nông nghiệp

STTTên đề ánFile đính kèm
1 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã - Phan Minh Dũng tại Hội nghị triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 và Tổng kết Chương trình dồn điền đổi thửa giai đoạn 2011-2015, nhiệm vụ giải pháp đến năm 2020. Landscape
2 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Nam Quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương Landscape
3 Thông báo số 30/TB-UBND ngày 13/1/2016 của UBND thị xã Điện Bàn V/v Phân bổ nguồn kinh phí chi thực hiện các chương trình khuyến nông năm 2016 Landscape
4 Quyết định 47/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh giống và chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Quản Nam. Landscape
5 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 v/v Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Landscape
6 Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn Landscape
7 Ban hành Quy định nội dung ưu đãi, hỗ trợ nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn, giai đoạn 2014-2020 theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ Landscape
8 Về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 của UBND tỉnh về việc quy định cơ chế khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền, đổi thửa” đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015 Landscape
9 Quyết định 23/2011/QĐ-UBND ngày 05 tháng 08 năm 2011 của UBND tỉnh về việc quy định cơ chế khuyến khích thực hiện chủ trương "dồn điền, đổi thửa" đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2011-2015. Landscape
10 uyết định số 885/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 v/v Quy định mức hỗ trợ các hoạt động về phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 Landscape
11 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 v/v Ban hành quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020 Landscape
12 Về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Đề án thực hiện “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” theo Quyết định số 2577/QĐ-UBND, ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam Landscape
13 Ban hành Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” theo Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam Landscape
14 Nghị quyết của HĐND thị xã Về tái cơ cấu ngành nông nghiệp Điện Bàn giai đoạn 2016-2020 Landscape
15 Thực trạng và định hướng phát triển nông nghiệp vùng Đông thị xã Điện Bàn Landscape
16 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã - Phan Minh Dũng tại cuộc họp nghe Ban chỉ đạo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 báo cáo tình hình triển khai đề án. Landscape

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm