Tài liệu kỳ họp HĐND thị xã

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Dự kiến chương trình
2 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế
3 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Xã hội
4 Các Tờ trình UBND thị xã
5 Tờ trình UBND thị xã
6 Các Tờ trình UBND thị xã
7 Tờ trình 398 về điều chỉnh NQ16
8 Tờ trình 329 về rác thải
9 Tờ trình 397 về Đề án BVANTQ
10 Tài liệu kỳ họp HĐND ngày 31/8/2021 - Lần 4
11 Tài liệu kỳ họp HĐND ngày 31/8/2021 - Lần 3
12 Tài liệu kỳ họp HĐND ngày 31/8/2021 - Lần 2
13 Tài liệu kỳ họp HĐND ngày 31/8/2021Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm